Kết quả gói thầu Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả gói thầu Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3591166  -  Fax: 058.3590181.

2. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Chào hàng cạnh tranh

3.548.088.439 đồng

3.505.000.000 đồng

Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Sông Hàn

số 301/QĐ-HQKH ngày 10/8/2016 của Cục Hải quan Khánh Hòa

Trọn gói

60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)