Kết quả gói thầu Thẩm định giá nội dung Nâng cấp ứng dụng DMDC

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Thẩm định giá nội dung Nâng cấp ứng dụng DMDC KBNN đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax: 04 6276 4300 (88408) / 04 6276 4364.

Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Cổng thông tin Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thẩm định giá nội dung Nâng cấp ứng dụng DMDC KBNN đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN

Chỉ định thầu

5.617.000 đồng

5.617.000 đồng

Công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp

Trọn gói

Tối đa 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 66/QĐ-CNTT ngày 06/6/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

(eFinance)