Kết quả gói thầu Thuê dịch vụ thẩm định giá

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo kết quả gói thầu Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất".

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Địa chỉ: Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

  Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu”.

2. Giá gói thầu: 12.739.486 VNĐ.

3. Giá trúng thầu: 12.739.000 VNĐ.

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA-IAFC.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu đã nhận được đầy đủ hồ sơ để thực hiện thẩm định giá.

8. Quyết định phê duyệt: /QĐ-CNTT ngày 14/6/2016 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu (Phụ lục đính kèm).

PHỤ LỤC THÔNG TIN DỊCH VỤ GÓI THẦU
(Kèm theo công văn số /CNTT-QLDA ngày /6/2016 của Cục CNTT&Thống kê Hải quan) 

Đơn vị: đồng.

STT

Tên dịch vụ

Giá trúng thầu

Ghi chú

1

Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu

12.739.000

Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí

(eFinance)