Kết quả gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng và triển khai hệ thống Tổng kế toán nhà nước

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax: 04 6276 4300 (88408)/04 6276 4364.

Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Cổng thông tin Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng và triển khai hệ thống Tổng kế toán nhà nước

Chỉ định thầu

108.588.804 đồng

108.000.000 đồng

Công ty TNHH Hà Thắng

Trọn gói

Tối đa 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 74/QĐ-CNTT ngày 17/6/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

(eFinance)