Khám sức khỏe định kỳ năm 2015

Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu "Khám sức khỏe định kỳ năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán HSYC: Từ 9 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSYC: Tầng 1 - Phòng 101, Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Tầng 1 - Phòng 101, Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: Hạn cuối tiếp nhận HSĐX chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn).

- HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2015.

(eFinance)