Kho bạc Nhà nước Hà Nam mời thầu cung cấp bàn hội trường

Kho bạc Nhà nước Hà Nam tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu cung cấp bàn hội trường.

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nam.

2. Tên gói thầu: Cung cấp bàn hội trường.

3. Nguồn vốn: Quỹ PTHĐN KBNN cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5.Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8giờ 00 ngày 19/3/2015 đến trước 9giờ 00 ngày 26/3/2015.

6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Hà Nam, số 212 đường Lê Hoàn - phường Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam.

Điện thoại: 03513885875; Fax: 03513852635.

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Trước 9giờ 00 ngày 26/3/2015 tại phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Hà Nam, số 212 đường Lê Hoàn - phường Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam.

(eFinance)