Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa mời thầu 2 gói thầu

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa mời thầu 2 gói thầu: Cung cấp 05 bộ máy Photocopy cho 5 KBNN KBNN trực thuộc KBNN Khánh Hòa; Mua 14 máy Điều Hòa nhiệt độ cho các KBNN trực thuộc Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

- Tên gói thầu:

+ Gói số 1:“Cung cấp 05 bộ máy Photocopy cho 5 KBNN KBNN trực thuộc KBNN Khánh Hòa”.

+ Gói thầu số 2: “Mua 14 máy Điều Hòa nhiệt độ cho các KBNN trực thuộc Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa”.

- Nguồn vốn: Quỹ PTHĐN do Kho bạc Nhà nước cấp và Quỹ phát triển họat động ngành tại địa phương.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán HSYC từ 8h00 ngày 18 tháng 6 năm 2015 đến trước 9h00, ngày 26 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa. Số 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng. (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Nhận Hồ sơ đề xuất: Đến trước 9h00 ngày 26/6/2015.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Hành Chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa. Số 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00, ngày 26/6/2015.

- Mở thầu: 9h30 ngày 26/6/2015.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Hành chính - Quản trị - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa - số 26 Đường Hòang Hoa Thám - thành phố Nha Trang - Khánh Hòa. Điện thoại: 058 3522427; Fax: 058 3523 910.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)