Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo kế hoạch 19 gói thầu

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo kế hoạch 19 gói thầu.

1. Tên đơn vị thông báo: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

- Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3525005 - 058.3526842.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu số 203/QĐ-KBKH ngày 21/03/2016 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

3. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

4 Tổng gói thầu: 19 gói thầu.

Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng (từ ngày HĐ có hiệu lực)

I

MUA SẮM TÀI SẢN

1

Hệ Thống báo động báo cháy kho tiền

60.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 40 ngày

2

Máy hủy tài liệu

36.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

3

Bộ bàn ghế làm việc PGĐ tỉnh

30.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

4

Bộ bàn ghế làm việc lãnh đạo huyện

10.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

5

Bộ bàn ghế làm việc trưởng phó phòng

20.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

6

Hệ thống âm thanh huyện

60.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

7

Ổn áp

50.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

8

Máy Scan

24.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

9

Máy photocopy

134.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Mua sắm trực tiếp

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

10

Bàn ghế tiếp khách GĐ huyện

10.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

11

Kệ chỉnh lý lưu trữ VP tỉnh

65.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

12

Két sắt 1A

15.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

 

Tổng cộng:

514.000.000

đồng

 

 

 

 

 

II

SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN

13

Sửa xe ô tô 79M0027

85.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

14

Sửa xe ô tô 79C0585

79.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

15

Sửa xe ô tô 79M00007

76.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

16

Cải tạo kho lưu trữ KBNN TP. Nha Trang

140.000.000

Quỹ PTHĐ ngành tại đơn vị

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 30 ngày

17

Máy phát điện

50.000.000

Quỹ PTHĐ ngành tại đơn vị

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

18

Máy photocopy

38.462.613

Quỹ PTHĐ ngành tại đơn vị

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

19

Hệ thống camera

70.000.000

Quỹ PTHĐ ngành tại đơn vị

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016.

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày

 

Tổng cộng:

538.462.613

đồng

 

 

 

 

 

III

TỒNG CỘNG (I)+(II):

1.052.462.613

đồng

 

 

 

 
(eFinance)