Kho bạc Nhà nước mời thầu Tư vấn giám sát thi công dự án

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu Tư vấn giám sát thi công dự án: Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu tập trung Kho bạc Nhà nước.

 Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu (Gói thầu 3): Tư vấn giám sát thi công dự án Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu tập trung Kho bạc Nhà nước.

- Tên dự án: Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu tập trung Kho bạc Nhà nước.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/10/2014 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 18/11/2014.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước (Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin). Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300 (88351); Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Hội trường tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 18/11/2014.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 18/11/2014, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)