Kho bạc Nhà nước Phú Thọ mời thầu

Kho bạc Nhà nước Phú Thọ mời thầu "Mạng vi tính, tiếp địa mạng vi tính + mạng điện thoại + Hệ thống chữa cháy khí phòng máy chủ (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)".

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

Địa chỉ: Số 7 Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103846213; Fax: 02103846213; email: chiennt01@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 2600 447 097.

1. Tên gói thầu: Mạng vi tính, tiếp địa mạng vi tính+mạng điện thoại+Hệ thống chữa cháy khí phòng máy chủ (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống mạng vi tính (có dây), tiếp địa mạng vi tính + mạng điện thoại + hệ thống chữa cháy khí phòng máy chủ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

3. Nguồn vốn: Trong nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn đầu tư phát triển ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành: Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103846213, fax 02103846213.

8. Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)