Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo điều chỉnh gói thầu

Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo điều chỉnh gói thầu "Mạng vi tính, tiếp địa mạng vi tính + mạng điện thoại + Hệ thống chữa cháy khí phòng máy chủ".

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

Địa chỉ: Số 7 Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103846213; Fax: 02103846213; email: chiennt01@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 2600 447 097.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mạng vi tính, tiếp địa mạng vi tính + mạng điện thoại + Hệ thống chữa cháy khí phòng máy chủ.

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống mạng vi tính (có dây), tiếp địa mạng vi tính + mạng điện thoại + hệ thống chữa cháy khí phòng máy chủ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

3. Nguồn vốn: Trong nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn đầu tư phát triển ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành: Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103846213, fax 02103846213.

8. Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng, hình thức bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)