Kho bạc Nhà nước Tiền Giang mời thầu Máy điều hòa treo

Kho bạc Nhà nước Tiền Giang tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Máy điều hòa treo".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.

2. Tên gói thầu: Máy điều hòa treo.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành năm 2015 (KBNN cấp).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (Rút gọn).

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 10h00” ngày 18/5/2015 đến trước 10h00” ngày 21/5/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường 01, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 0733874471; Fax: 0733875205.

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10h00”, ngày 21/5/2015 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 01, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

(eFinance)