Kho bạc Nhà nước Trà Vinh mời thầu sửa xe ô tô

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Sửa xe ô tô 84E-0464".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Trà Vinh.

- Tên gói thầu: Sửa xe ô tô 84E-0464.

- Tên dự toán: Sửa xe ô tô 84E-0464.

- Nguồn vốn: Quỹ Phát triển ngành (TW).

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 08 giờ, ngày 08 tháng 4 năm 2015 đến trước 14 giờ, ngày 17 tháng 4 năm 2015, trong giờ hành chính.

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, địa chỉ: Số 18 đường 19/5, phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.862453; Fax: 0743.864267.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 17 tháng 4 năm 2015 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, địa chỉ: Số 18 đường 19/5, phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.862453; Fax: 0743.864267.

(eFinance)