Kho bạc Nhà nước Trà Vinh mời thầu Thiết bị văn phòng

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Thiết bị văn phòng (đồ gỗ)".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Trà Vinh.

- Tên gói thầu: Thiết bị văn phòng (đồ gỗ).

- Tên dự án: Thiết bị văn phòng (đồ gỗ) năm 2015.

- Nguồn vốn: Quỹ Phát triển ngành tại đơn vị và Phát triển ngành (TW).

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 08 giờ, ngày 26 tháng 03 năm 2015 đến trước 14 giờ, ngày 03 tháng 4 năm 2015, trong giờ hành chính.

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, địa chỉ: Số 18 đường 19/5, phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.862453; Fax: 0743.864267.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 03 tháng 04 năm 2015 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, địa chỉ: Số 18 đường 19/5, phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.862453; Fax: 0743.864267.

(eFinance)