Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long mời thầu xây dựng trụ sở làm việc

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long".

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng Trụ sở làm việc.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 25 tháng 7 năm 2014 đến trước 14 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long (Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long; Điện thoại: 0703 822 855; Fax: 0703 823 334).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 1.800.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng), hình thức bảo đảm bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 8 năm 2014, tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)