Kho bạc Nhà nước Yên Bái thông báo mời thầu

Kho bạc Nhà nước Yên Bái thông báo kế hoạch tổng số gói thầu: 06 gói.

1. Tên đơn vị thông báo: Kho bạc Nhà nước Yên Bái.

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0293892938 - 0293892572.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 35/QĐ-KBYB ngày 02/3/2016 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái.

3 Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Yên Bái.

4. Tổng số gói thầu: 06 gói.

Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 

 

TT

 

 

Tên gói thầu

 

 

Giá gói thầu

 

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng

(từ ngày HĐ có hiệu lực)

01

Gói thầu cung cấp, lắp đặt máy photocopy cho KBNN huyện

99.200.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

02

Gói thầu cung cấp máy đếm tiền

85.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

03

Gói thầu cung cấp, lắp đặt bộ tăng âm, loa đài

98.700.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

04

Máy ổn áp

29.300.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

05

Máy điều hòa nhiệt độ

84.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày

06

Gói thầu cung cấp máy bơm nước cứu hỏa

11.000.000

Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

tháng 3+4/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 05 ngày

 
(eFinance)