Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương".

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại/fax/email: 0393.855466 / 0393.588.467.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương

- Giá gói thầu: 283.820.000 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương với quy mô 36 node mạng tại tại phòng làm việc ở nhà điều hành cảng Sơn Dương và các bốt giám sát cổng cảng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Xây dựng hệ thống mạng LAN tại nhà làm việc cảng Sơn Dương.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30, ngày 24 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 (bằng chữ: năm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)