Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính mời thầu Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 01.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: phungngoctan@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

A. Gói thầu Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 01.

1. Tên gói thầu: Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 01.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 32 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (dự kiến từ 01/9/2016 đến 30/4/2019).

2. Nguồn vốn: NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ ngày 13/7/2016 đến trước 10 giờ ngày 04/8/2016.

6. Địa điểm phát hành HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 2220 2828.

Fax: 04 2220 8091.

Email: phungngoctan@mof.gov.vn.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng./.).

- Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2016 (Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

B. Gói thầu Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 02.

1. Tên gói thầu: Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 02.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Giá gói thầu: 12.154 triệu đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 33 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (dự kiến từ 01/9/2016 đến 31/5/2019).

2. Nguồn vốn: NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ ngày 13/7/2016 đến trước 09 giờ ngày 04/8/2016.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 2220 2828.

Fax: 04 2220 8091.

Email: phungngoctan@mof.gov.vn.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng./.).

- Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2016 (Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(eFinance)