May trang phục cho Cựu chiến binh Cục Hải quan

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch gói thầu May trang phục cho Cựu chiến binh Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0393.855466 /0393.588.467.

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư):

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Quyết định số 449/QĐ-HQHT ngày 13/7/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): 68.780.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

May trang phục cho Cựu chiến binh Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

68.780.000 đ

Ngân sách nhà nước năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn

1 túi hồ sơ

Tháng7/2016

Trọn gói

10 ngày

Tổng giá các gói thầu

68.780.000 đ

 

 

 

 

 

 

(eFinance)