Mời chào hàng cạnh tranh mua sắm, lắp đặt rèm gỗ trụ sở làm việc

Tổng Cục thuế - Cục thuế tỉnh Phú Thọ thông báo mời chào hàng cạnh tranh "Mua sắm, lắp đặt rèm gỗ trụ sở làm việc cho Cục Thuế tỉnh Phú Thọ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt rèm gỗ trụ sở làm việc cho Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng từ ngày 12/02/2015 đến trước 07 giờ 30 ngày 26/02/2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSYC chào hàng:

+ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ:

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại/Fax/: 0210.3818657 0210.3846778.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

+ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ:

- Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại/Fax/: 0210.3818657; 0210.3846778.

- Thời điểm đóng thầu: 07giờ 30 ngày 26/02/2015.

(eFinance)