Mời chào hàng chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính thông báo mời chào hàng "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính".

- Tên bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN của Bộ Tài chính.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC: Trong giờ hành chính kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2015 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 09 tháng 3 năm 2015.

- Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng 1.19 Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 04.22202828 - 1046.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng 1.19 Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 9 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 3 năm 2015.

(eFinance)