Mời thầu 3 gói cung cấp phụ kiện

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu mời thầu 3 gói cung cấp phụ kiện...

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Gói thầu số 1: “Cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho máy sắc ký khí 6890N của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu”.

- Gói thầu số 2: “Cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho máy quang phổ huỳnh quang tia X (Panalytical) của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu”.

- Gói thầu số 3: “Cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho máy quang phổ huỳnh quang tia X (Rigaku) của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu”.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 19 tháng 06 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2015.

- Giá bán: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

- Địa chỉ bán và nhận HSMT: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2015.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6 năm 2015 tại Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Trung tâm kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)