Mời thầu 3 gói thầu tư vấn Chuyên gia tư vấn độc lập

(eFinance Online) - Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính mời thầu 3 gói thầu tư vấn Chuyên gia tư vấn độc lập.

Gói thầu tư vấn: Chuyên gia tư vấn độc lập về trái phiếu doanh nghiệp

1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

Ngày 15/1/2015, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Anh đã ký kết Biên bản ghi nhớ cho giai đoạn 2015 – 2018. Dự án hỗ trợ kỹ thuật được phê duyệt trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ tập trung vào hai nội dung chính bao gồm (i) hỗ trợ xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; (ii) xây dựng các tổ chức trung gian trên thị trường và (iii) giới thiệu các kinh nghiệm về quản lý thị trường tại Vương quốc Anh.

2. MỤC TIÊU

Dưới sự giám sát của Ban Quản lý Dự án và theo các quy định của Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Anh trong Thỏa thuận hợp tác 2016, Ban Quản lý Dự án sẽ thuê tuyển một (01) Chuyên gia tư vấn cá nhân cho hoạt động nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo đánh giá và khuyến nghị phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (a) đánh giá thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp; (b) đề xuất các giải pháp phát triển thị trường trong đó có khuyến nghị về chính sách; và thực hiện báo cáo liên quan theo yêu cầu.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

- Đánh giá về thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên các yếu tố

+ Cung thị trường

+ Cầu thị trường

+ Tổ chức thị trường (các định chế trung gian, thông tin thị trường)...

- Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp đối với từng yếu tố nêu trên.

- Đánh giá tình hình triển khai Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và đề xuất sửa đổi, bổ sung để thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Kết quả đầu ra

Theo yêu cầu của Vụ Tài chính ngân hàng, chuyên gia tư vấn cần hoàn thành các báo cáo sau:

(i) Báo cáo đánh giá và khuyến nghị phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo các nội dung:

- Nhu cầu huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

- Sự tham gia của các nhà đầu tư, các định chế trung gian trên thị trường;

- Đánh giá về hoạt động thị trường trên cơ sở tham vấn từ ít nhất 10 thành viên thị trường.

Thời hạn nộp là 30/9/2016.

(ii) Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Ngị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo yêu cầu của Vụ Tài chính ngân hàng.

Phương pháp đánh giá chất lượng công việc:

Chất lượng công việc của Chuyên gia tư vấn sẽ được đánh giá dựa trên kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu của Vụ Tài chính ngân hàng về mặt thời gian và chất lượng.

4. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

- Bằng thạc sỹ hoặc tối thiểu 8 năm kinh nghiệm chuyên môn.

- Kinh nghiệm làm việc đa dạng, cùng với kiến thức chuyên môn vững. Khả năng phát triển, phân tích và liên kết các vấn đề của công việc.

- Khả năng phát hiện vấn đề và đưa ra những giải pháp phù hợp.

- Hiểu biết chuyên sâu về thị trường tài chính/thị trường vốn Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu và môi trường pháp lý của thị trường vốn Việt Nam.

- Thành thạo tiếng Anh cả viết và nói.

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Thời gian thuê tuyển Chuyên gia tư vấn 30 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 29 /08/2016 đến ngày 10/10/2016. Hình thức thực hiện hợp đồng là theo thời gian. Chuyên gia tư vấn được trả tiền công theo định mức chi đối với chuyên gia tư vấn trong nước theo quy định hiện hành.

Gói thầu tư vấn: Chuyên gia tư vấn độc lập về giải pháp phát triển cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam

1. Thông tin chung

Ngày 15/1/2015, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Anh đã ký kết Biên bản ghi nhớ cho giai đoạn 2015 - 2018. Dự án hỗ trợ kỹ thuật được phê duyệt trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ tập trung vào hai nội dung chính bao gồm (i) hỗ trợ xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; (ii) xây dựng các tổ chức trung gian trên thị trường và (iii) giới thiệu các kinh nghiệm về quản lý thị trường tại Vương quốc Anh.

Những hoạt động hỗ trợ của Đại sứ quán Anh trong giai đoạn 2016-2017 bao gồm: (i) Hỗ trợ xây dựng Nghị định của Chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp thay thế Nghị định số 90/2011; (ii) Hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp về phát triển cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam; (iii) Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ về lĩnh vực trái phiếu; (iv) Nghiên cứu cơ chế tài chính cho hình thức đầu tư theo mô hình đối tác công tư.

2. Mục tiêu công việc

Dưới sự giám sát của Ban Quản lý Dự án và theo các quy định của Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Anh trong Thỏa thuận hợp tác 2016, Ban Quản lý Dự án sẽ thuê tuyển một (01) Chuyên gia tư vấn cá nhân cho hoạt động nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo đánh giá và khuyến nghị phát triển cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam.

3. Phạm vi nhiệm vụ

Chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện đánh giá cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam, trong đó (i) rà soát cơ chế, chính sách điều chỉnh hoạt động đầu tư trái phiếu của các nhà đầu tư chính trên thị trường và (ii) đánh giá những khó khăn, hạn chế của các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào trái phiếu. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tồn tại, hạn chế trên, đề xuất cơ chế chính sách để thúc đẩy hoạt động đầu tư trái phiếu của các nhà đầu tư. Chuyên gia tư vấn phải phối hợp chặt chẽ với Vụ Tài chính ngân hàng và một số thành viên thị trường, tổ chức trung gian trên thị trường trong quá trình xây dựng báo cáo đánh giá tình hình tham gia thực tế của các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu và đề xuất các giải pháp liên quan.

4. Công việc cụ thể và yêu cầu kết quả công việc

Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

- Rà soát cơ chế, chính sách điều chỉnh hoạt động đầu tư trái phiếu của các nhà đầu tư chính trên thị trường trái phiếu hiện nay, bao gồm: (i) các NHTM, (ii) Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tiền gửi (iii) nhà đầu tư nước ngoài, (iv) các công ty bảo hiểm, (v) các quỹ đầu tư (vi) các tổ chức đầu tư khác và (vii) các nhà đầu tư cá nhân.

- Thông kê, đánh giá về hiện trạng tài chính của từng nhóm nhà đầu tư chính trên thị trường trái phiếu nên trên; đồng thời đánh giá về tình hình tham gia vào thị trường trái phiếu của các nhóm này, phân tích cơ cấu đầu tư vào trái phiếu trên tổng nguồn vốn, tổng tài sản của các nhà đầu tư.

- Đánh giá về những khó khăn, hạn chế của các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư trên thị trường trái phiếuvào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm: thông tin thị trường, thủ tục hành chính, thuế, phí, công cụ phòng ngừa rủi ro.

- Kinh nghiệm các nước về phát triển hệ thống nhà đầu tư: chính sách điều chỉnh hoạt động đầu tư trái phiếu của hệ thống ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, các quỹ đầu tư; chính sách về thuế, phí trong giao dịch trái phiếu; công cụ phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư.

- Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, trong đó chia ra thành hai nhóm giải pháp:

+ Giải pháp đối với từng nhóm nhà đầu tư.

+ Giải pháp để tháo gỡ các rào cản khi tham gia đầu tư trên thị trường trái phiếu như thông tin thị trường, thủ tục hành chính, thuế, phí, công cụ phòng ngừa rủi ro.

Kết quả đầu ra

Theo yêu cầu của Vụ Tài chính ngân hàng, chuyên gia tư vấn cần hoàn thành 01 báo cáo với các nội dung trên. Báo cáo nghiên cứu của chuyên gia tư vấn sẽ được sử dụng làm tài liệu chuẩn bị cho Hội thảo đánh giá cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển thị trường vốn.

Thời hạn nộp là 10/10/2016.

Phương pháp đánh giá chất lượng công việc:

Vụ Tài chính ngân hàng sẽ đánh giá chất lượng công việc của chuyên gia tư vấn dựa trên mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của các báo cáo chuyên gia thực hiện.

5. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm

+ Bằng thạc sỹ hoặc tối thiểu 8 năm kinh nghiệm chuyên môn.

+ Kinh nghiệm làm việc đa dạng, cùng với kiến thức chuyên môn vững. Khả năng phát triển, phân tích và liên kết các vấn đề của công việc.

+ Khả năng phát hiện vấn đề và đưa ra những giải pháp phù hợp.

+ Hiểu biết chuyên sâu về thị trường tài chính/thị trường vốn Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu và môi trường pháp lý của thị trường vốn Việt Nam.

+ Thành thạo tiếng Anh cả viết và nói.

6. Thời gian làm việc

Thời gian thuê tuyển Chuyên gia tư vấn 25 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2016 đến ngày 6/10/2016. Hình thức thực hiện hợp đồng là theo thời gian. Chuyên gia tư vấn được trả tiền công theo định mức chi đối với chuyên gia tư vấn trong nước theo quy định hiện hành.

Gói thầu tư vấn: Chuyên gia tư vấn độc lập về cơ chế cho vay trái phiếu Chính phủ trên thị trường trái phiếu Việt Nam

1. Thông tin chung

Ngày 15/1/2015, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Anh đã ký kết Biên bản ghi nhớ cho giai đoạn 2015 – 2018. Dự án hỗ trợ kỹ thuật được phê duyệt trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ tập trung vào hai nội dung chính bao gồm (i) hỗ trợ xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; (ii) xây dựng các tổ chức trung gian trên thị trường và (iii) giới thiệu các kinh nghiệm về quản lý thị trường tại Vương quốc Anh.

Những hoạt động hỗ trợ của Đại sứ quán Anh trong giai đoạn 2016-2017 bao gồm: (i) Hỗ trợ xây dựng Nghị định của Chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp thay thế Nghị định số 90/2011; (ii) Hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp về phát triển cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam; (iii) Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ về lĩnh vực trái phiếu; (iv) Nghiên cứu cơ chế tài chính cho hình thức đầu tư theo mô hình đối tác công tư.

2. Mục tiêu công việc

Dưới sự giám sát của Ban Quản lý Dự án và theo các quy định của Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Anh trong Thỏa thuận hợp tác 2016, Ban Quản lý Dự án sẽ thuê tuyển một (01) Chuyên gia tư vấn cá nhân cho hoạt động nghiên cứu cơ chế cho vay trái phiếu hoàn thiện Báo cáo đánh giá và khuyến nghị cơ chế cho vay trái phiếu trên thị trường trái phiếu thông qua việc phân tích thực trạng, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách phù hợp.

3. Phạm vi nhiệm vụ

Chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện đánh giá tình hình triển khai cơ chế cho vay trái phiếu Chính phủ hiện nay tại Việt Nam và nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế liên quan để đề xuất các giải pháp xây dựng cơ chế cho vay trái phiếu theo yêu cầu của Vụ Tài chính ngân hàng. Chuyên gia tư vấn phải phối hợp chặt chẽ với Vụ Tài chính ngân hàng và một số thành viên thị trường, tổ chức trung gian trên thị trường trong quá trình xây dựng báo cáo đánh giá tình hình triển khai cơ chế cho vay trái phiếu trên thị trường trái phiếu và đề xuất các giải pháp liên quan trong đó có khuyến nghị xây dựng chính sách.

4. Công việc cụ thể và yêu cầu kết quả công việc

- Nghiên cứu thực trạng quy trình cơ chế vay trái phiếu hiện nay giữa các thành viên thị trường bao gồm khuôn khổ pháp lý, thực tế áp dụng, các khó khăn tồn tại khi triển khai thực hiện.

- Nghiên cứu về cơ chế và cách thức thực hiện hợp đồng repo trái phiếu Chính phủ (điều kiện, điều khoản hợp đồng, quy trình hạch toán) trong các trường hợp cụ thể sau:

(i) Giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng thương mại

(ii) Giữa ngân hàng thương mại với tổ chức tài chính phi ngân hàng

(iii) Giữa ngân hàng thương mại với Ngân hàng Nhà nước

(iv) Giữa các tổ chức tài chính phi ngân hàng với nhau.

- Kinh nghiệm của một số nước đã triển khai thành công cơ chế này (Anh, Thái Lan, Malaysia…) và những vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho vay trái phiếu giữa Bộ Tài chính tới các thành viên thị trường về các nội dung (i) đối tượng được cho vay; (ii) các trường hợp vay, cho vay trái phiếu; (iii) quy trình cho vay và (iv) khuyến nghị chính sách trong đó bao gồm việc khuyến nghị sửa NĐ 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ để triển khai được cơ chế cho vay trái phiếu Chính phủ.

Kết quả đầu ra

Theo yêu cầu của Vụ Tài chính ngân hàng, chuyên gia tư vấn cần hoàn thành 01 báo cáo với các nội dung trên. Báo cáo nghiên cứu của chuyên gia tư vấn sẽ được sử dụng làm tài liệu chuẩn bị cho Hội thảo đánh giá đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển thị trường vốn.

Thời hạn nộp là 27/10/2016.

Phương pháp đánh giá chất lượng công việc:

Vụ Tài chính ngân hàng sẽ đánh giá chất lượng công việc của chuyên gia tư vấn dựa trên mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của các báo cáo chuyên gia thực hiện.

5. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm

+ Bằng thạc sỹ hoặc tối thiểu 8 năm kinh nghiệm chuyên môn.

+ Kinh nghiệm làm việc đa dạng, cùng với kiến thức chuyên môn vững. Khả năng phát triển, phân tích và liên kết các vấn đề của công việc.

+ Kinh nghiệm thực tế về giao dịch trên thị trường trái phiếu.

+ Khả năng phát hiện vấn đề và đưa ra những giải pháp phù hợp.

+ Hiểu biết chuyên sâu về thị trường tài chính/thị trường vốn Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu và môi trường pháp lý của thị trường vốn Việt Nam.

+ Thành thạo tiếng Anh cả viết và nói.

6. Thời gian làm việc

Thời gian thuê tuyển Chuyên gia tư vấn 25 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 19/09/2016 đến ngày 21/10/2016. Hình thức thực hiện hợp đồng là theo thời gian. Chuyên gia tư vấn được trả tiền công theo định mức chi đối với chuyên gia tư vấn trong nước theo quy định hiện hành.

(eFinance)