Mời thầu bảo dưỡng thiết bị tin học

Kho bạc Nhà nước Hà Nội mời thầu "Bảo dưỡng thiết bị tin học".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Tên gói thầu: Bảo dưỡng thiết bị tin học” trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội năm 2015.

- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên giao khoán năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ 30 ngày 16/04/2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 23/04/2015.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Phòng Hành chính - Quản trị). Địa chỉ: Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.39336454; fax 04.38243115.

- Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Phòng Hành chính - Quản trị). Địa chỉ: Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.39336454; fax 04.38243115.

- Thời điểm đóng thầu: Trước 09 giờ 00 ngày 23/04/2015.

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 2.500.000 Việt Nam đồng (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 23/04/2015, tại phòng Hành chính - Quản trị - Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)