Mời thầu bảo dưỡng thiết bị tin học trong hệ thống KBNN Hà Nội năm 2014

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội sẽ chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Bảo dưỡng thiết bị tin học” trong hệ thống KBNN Hà Nội năm 2014.

- Tên bên mời thầu: KBNN Hà Nội.

- Tên gói thầu: “Bảo dưỡng thiết bị tin học” trong hệ thống KBNN Hà Nội năm 2014.

- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên giao khoán năm 2014.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng được ký.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 30 ngày 18/06/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 24/06/2014.

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị - KBNN Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Số điện thoại: 04.39336454; Fax: 04.38243115.

- Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: Trước 09 giờ 00 ngày 24/06/2014 tại phòng Hành chính - Quản trị KBNN Hà Nội - Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(eFinance)