Mời thầu bảo quản định kỳ thép tấm dự trữ quốc gia năm 2014

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh mời thầu "Bảo quản định kỳ thép tấm dự trữ quốc gia năm 2014".

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

2. Tên gói thầu: Bảo quản định kỳ thép tấm dự trữ quốc gia năm 2014.

3. Tên dự án: Bảo quản định kỳ hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia năm 2014.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian đăng tin chào hàng: Từ ngày 26/9/2014.

7. Thời gian phát hành HSYC: từ 8h00 ngày 02/10/2014 đến 9h00 ngày 09/10/2014 (trong giờ hành chính).

8. Địa chỉ phát hành: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ: Số 15 - Nguyễn Sỹ Sách - Tp. Vinh - tỉnh Nghệ An.

- ĐT: 0383 844 428 - Fax: 0388 601 909.

9. Giá bán 1 bộ HSYC: 700.000 đồng (bảy trăm ngàn đồng).

10. Bảo đảm dự thầu: 3.197.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn đồng Việt Nam).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh ngân hàng, hoặc tiền mặt, hoặc nộp tiền vào tài khoản số 3713.0.1055576 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An.

11. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9h00, ngày 09/10/2014.

(eFinance)