Mời thầu bảo trì 04 phần mềm giai đoạn 2014 - 2015

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Bảo trì 04 phần mềm giai đoạn 2014 - 2015".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Bảo trì 04 phần mềm giai đoạn 2014 - 2015. Gói thầu gồm 04 phần thầu:

+ Phần thầu 1: Bảo trì Phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài chính.

+ Phần thầu 2: Bảo trì Phần mềm Kế toán ngân sách xã.

+ Phần thầu 3: Bảo trì Phần mềm Quản lý ngân sách.

+ Phần thầu 4: Bảo trì Phần mềm Tổng hợp dự toán, quyết toán.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 27/11/2014 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 08/12/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 08/12/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 45 phút ngày 08/12/2014 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu cho từng phần thầu:

+ Phần thầu 01: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

+ Phần thầu 02: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Phần thầu 03: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

+ Phần thầu 04: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tín dụng hoặc tiền mặt.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)