Mời thầu bảo trì 09 phần mềm

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Bảo trì 09 phần mềm".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Bảo trì 09 phần mềm. Gói thầu gồm 09 phần thầu:

+ Phần thầu 1: Bảo trì phần mềm Kế toán ngân sách xã;

+ Phần thầu 2: Bảo trì phần mềm Quản lý ngân sách;

+ Phần thầu 3: Bảo trì phần mềm Tổng hợp dự toán, quyết toán;

+ Phần thầu 4: Bảo trì phần mềm Quản lý giá;

+ Phần thầu 5: Bảo trì phần mềm Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phục vụ Lãnh đạo;

+ Phần thầu 6: Bảo trì phần mềm CSDL Thu chi ngân sách;

+ Phần thầu 7: Bảo trì phần mềm CSDL Đối tượng nộp thuế;

+ Phần thầu 8: Bảo trì phần mềm CSDL Danh mục dùng chung;

+ Phần thầu 9: Bảo trì phần mềm Tổng hợp chỉ số Ict-Index.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ 00 phút ngày 08/04/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 21/04/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 21/04/2015.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 21/04/2015 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu cho từng phần thầu:

+ Phần thầu 1: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Phần thầu 2: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

+ Phần thầu 3: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn  đồng).

+ Phần thầu 4: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

+ Phần thầu 5:  1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Phần thầu 6: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

+ Phần thầu 7: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

+ Phần thầu 8: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

+ Phần thầu 9: 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tín dụng hoặc tiền mặt.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)