Mời thầu cải tạo hệ thống chống cháy và cải tạo lắp đặt bổ sung điều hòa

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu 2 gói thầu cải tạo hệ thống chống cháy và cải tạo lắp đặt bổ sung điều hòa.

- Tên Bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu:

+/ Gói thầu 1: Cải tạo hệ thống chống cháy lan cho các trục kỹ thuật tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính.

+/ Gói thầu 2: Cải tạo và lắp đặt bổ sung điều hòa không khí cho các trục kỹ thuật tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN của Bộ Tài chính.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát HSYC: Từ 08 giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2014 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

- Địa điểm phát HSYC: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- HSYC: Phát hành miễn phí.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- Thời điểm hết hạn nộp HSĐX: 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

- Đảm bảo dự thầu:

+/ Gói thầu 1: 50 triệu đồng.

+/ Gói thầu 2: 15 triệu đồng.

- HSDT sẽ được mở vào 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 12 năm 2014, tại Bộ Tài chính.

(eFinance)