Mời thầu cải tạo, mở rộng cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ Kho bạc tại Sầm Sơn

Kho bạc Nhà nước - Vụ Tài vụ Quản trị thông báo mời thầu "Cải tạo, mở rộng cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ Kho bạc tại Sầm Sơn, Thanh Hóa".

1. Tên Bên mời thầu: Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: Cải tạo, mở rộng cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ Kho bạc tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

3. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ Kho bạc tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

4. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển Ngành.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6. Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 12 tháng 02 năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 13 tháng 3 năm 2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT: Phòng 913, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 913, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 13 tháng 3 năm 2015.

11. Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng); Bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 15giờ30 (giờ Việt Nam), ngày 132 tháng 3 năm 2015, tại Phòng 905, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

(eFinance)