Mời thầu cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Đồng Nai

Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang mời thầu Xây dựng gồm: Nhà làm việc mở rộng; Nhà làm việc cải tạo; Nhà phụ trợ cải tạo; Các hạng mục phụ trợ.

- Tên Bên mời thầu: Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang.

- Tên gói thầu: Gói thầu Xây dựng gồm: Nhà làm việc mở rộng; Nhà làm việc cải tạo; Nhà phụ trợ cải tạo; Các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00”, ngày 7 tháng 02 năm 2015 đến trước 09 giờ 00”, ngày 9 tháng 03 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai, Đường Nguyễn Ái Quốc - P. Quang Vinh - TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai.

- Điện thoại: (061)3823436.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai, Đường Nguyễn Ái Quốc - P. Quang Vinh - TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00”, 9 tháng 03 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn ). Đồng tiền dự thầu: Việt Nam đồng. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30” (giờ Việt Nam), ngày 9 tháng 03 năm 2015, tại Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Công ty CP TV ĐTX XD Kiến Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)