Mời thầu cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN - cơ sở tại Đồ Sơn

Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước mời thầu "Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước - cơ sở tại Đồ Sơn".

1. Tên Bên mời thầu: Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước - cơ sở tại Đồ Sơn.

3. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước - cơ sở tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

4. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển ngành.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6. Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 12 tháng 03 năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT: Phòng 913, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 913, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2015.

11. Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng); Bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10giờ30 (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 4 năm 2015, tại Phòng 905, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)