Mời thầu cải tạo nhà hiệu bộ cơ sở 2

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh mời thầu "Cải tạo nhà Hiệu bộ cơ sở 2".

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Tên gói thầu: Cải tạo nhà Hiệu bộ cơ sở 2 Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Tên dự án: Cải tạo nhà Hiệu bộ cơ sở 2 Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00’ ngày 06 tháng 9 năm 2014 đến trước 14 giờ 00’ ngày 26 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng dự án cơ sở 1 Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh; xã Trưng Trắc - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/1 bộ. (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng dự án cơ sở 1 Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh; xã Trưng Trắc - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00’ ngày 26 tháng 9 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu bằng các hình thức: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ 30’ ngày 26 tháng 9 năm 2014 tại Phòng dự án cơ sở 1 Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu gói thầu Cải tạo nhà Hiệu bộ cơ sở 2 vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)