Mời thầu cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mường Nhé

Cục thuế tỉnh Điện Biên mời thầu "Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên".

- Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Điện Biên.

- Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Tên dự án: DAĐT xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng cơ bản của nghành thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh [trong nước].

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2015 đến trước 08 giờ, ngày 12 tháng 5 năm 2015.

- Địa chỉ phát hành: Cục thuế tỉnh Điện Biên, số 825 tổ dân phố 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục thuế tỉnh Điện Biên, số 825 tổ dân phố 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng (Bốn mươi năm triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng, tiền mặt, hoặc séc.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12/5/2015, tại Cục thuế tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0230.3834.667.

Cục thuế tỉnh Điện Biên kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)