Mời thầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu "Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Tên gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ”.

3. Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8h00 ngày 21/11/2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 28/11/2014 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Hành chính - Quản trị - Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu - 05 Nguyễn Tất Thành, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 064.3852087 (111 - 112); Fax: 064.3856615.

7. Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng/1 hồ sơ.

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất (báo giá): Phòng Hành chính - Quản trị - Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu - 05 Nguyễn Tất Thành, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. Thời điểm đóng thầu: 9giờ 00 phút ngày 28/11/2014.

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

(eFinance)