Mời thầu chỉnh lý tài liệu cho Chi cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi mời thầu "Chỉnh lý tài liệu cho Chi cục Thuế các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu cho Chi cục Thuế các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 16 tháng 5 năm 2015 đến ngày 25 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, số ĐT: 055 3822614 - Fax: 055 3822422.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2015 tại Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, 507 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi.

(eFinance)