Mời thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ".

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại/fax/email: 0253.870146.

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

Nội dung chính của gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: 7 giờ, ngày 16 tháng  11 năm 2015 đến 17 giờ, ngày 20 tháng 11 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn. Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại.  fax: 0253.870146.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 10.658.000 đồng.

Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn.

Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng tiền mặt, hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng được nộp trước thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 17 giờ, ngày 20 tháng 11 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 17 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2015.

(eFinance)