Mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: Số 91, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại/fax/email: 0673.851.247/0673.852.004/hqdongthap@gmail.com.

Mã số thuế: 1400329697.

Kính đề nghị Quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung chính của gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động của Ngành Hải quan năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ 30, ngày 22 tháng 7 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; số 91, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067 - 3851247; Fax: 067 - 3852004.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 9 triệu đồng (Chín triệu đồng) bằng hình thức bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ≥ 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (150 ngày, kể từ ngày 12/8/2016).

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 30, ngày 12 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)