Mời thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Diễn Châu

Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Diễn Châu.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Diễn Châu.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 03 tháng 3 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: phòng 301 - Cục Thuế tỉnh Nghệ An - Số 15, Đại lộ V.I.Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: phòng 301 - Cục Thuế tỉnh Nghệ An - Số 15, Đại lộ V.I.Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 Việt Nam đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam đồng).

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 3 năm 2015, tại phòng 301 - Cục Thuế tỉnh Nghệ An - Số 15, Đại lộ V.I.Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)