Mời thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ tài sản và bảo hiểm phương tiện

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu "Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ tài sản và bảo hiểm phương tiện".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ tài sản và bảo hiểm phương tiện (tàu, xuồng, ô tô, xe máy) của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2015.

- Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 24/12/2014 đến trước 8h00’ ngày 30/12/2014 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Đảm bảo dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Hình thức đảm bảo dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Địa chỉ bán Hồ sơ yêu cầu: Phòng Tài vụ Quản trị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; số 5 - Bến Đoan - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại liên lạc: 033.3826143; Fax: 033.825590.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 8h00’, ngày 30/12/2014 tại Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: số 5 - Bến Đoan - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

(eFinance)