Mời thầu cung cấp dịch vụ Bảo hiểm tài sản cho ngành Thuế tỉnh Cà Mau

Cục Thuế tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm tài sản cho ngành Thuế tỉnh Cà Mau năm 2014".

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm tài sản cho ngành Thuế tỉnh Cà Mau năm 2014.

Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Tên dự án: Mua sắm tài sản.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2014 đến trước 08 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ liên hệ: 01 An Dương Vương, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0780) 6251919, (0780) 6251888.

Fax: (0780) 6251889.

E-mail: nakhoa.cma@gdt.gov.vn

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2014.

(eFinance)