Mời thầu cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống máy chủ

Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu "Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống máy chủ, UPS, Firewall, điện, thiết bị lưu trữ, đường truyền giám sát".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống máy chủ, UPS, Firewall, điện, thiết bị lưu trữ, đường truyền giám sát cho Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút ngày 04/03/2015 đến trước 10 giờ ngày 25/03/2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị - điện thoại 083.8216377).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng ( Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị).

- Thời điểm đóng thầu: ngày 25 tháng 03 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 22.920.851 đồng ( Bằng chữ: Hai mươi hai triệu chín trăm hai mươi ngàn tám trăm năm mươi mốt đồng).

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng (hoặc tổ chức tài chính) đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 03 năm 2015, tại số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Phòng Tài vụ Quản trị).

Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)