Mời thầu cung cấp dịch vụ khảo sát, đào tạo, tư vấn

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu mời thầu "Cung cấp dịch vụ khảo sát, đào tạo, tư vấn".

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ khảo sát, đào tạo, tư vấn hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với Phòng Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho các hoạt động thử nghiệm hóa học của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 043.8722634.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 05 năm 2015, tại Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)