Mời thầu cung cấp dịch vụ nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu "Cung cấp dịch vụ nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

- Tên dự toán: Mua sắm tài sản, hàng hóa năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014 do Tổng Cục thuế giao.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 30/9/2014 đến trước 14 giờ 00 ngày 07/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 07/10/2014 tại Phòng Hành chính - Quản tr ị- Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

(eFinance)