Mời thầu cung cấp dịch vụ thiết kế chế bản cuốn

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia mời thầu "Cung cấp dịch vụ thiết kế chế bản".

- Tên Bên mời thầu: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ thiết kế chế bản cuốn Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia.

- Nguồn vốn: Nguồn thu SXKD. (Quyết định số 01/QĐ-TCHI ngày 08/01/2015 của Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thiết kế chế bản cuốn Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia năm 2015).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ, một giai đoạn.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h00 ngày 16 tháng 01 năm 2015 đến trước 9h00 ngày 23 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (phòng 1209), 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 04-6274300/88402.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 23 tháng 01 năm 2015.

(eFinance)