Mời thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu "Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511-3714551. Fax: 0511-3813082.

- Tên gói thầu:

Gói thầu số 1: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 684.720 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam học kỳ II năm học 2014 - 2015.

Gói thầu số 2: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 236.820 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 25/3/2015 đến trước 09h00 ngày 28/3/2015.

- Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1, Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Địa điểm nhận báo giá: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1, Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Chậm nhất là trước 09giờ 00 ngày 28/3/2015 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1, Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

(eFinance)