Mời thầu cung cấp điều hòa nhiệt độ

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Cung cấp điều hòa nhiệt độ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Cung cấp điều hòa nhiệt độ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên dự toán: Cung cấp điều hòa nhiệt độ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 16h ngày 07 tháng 8 năm 2015 đến 16h ngày 14 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 14 tháng 8 năm 2015 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

(eFinance)