Mời thầu cung cấp lắp đặt giá kệ tài liệu cho KBNN Nghệ An

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu "Cung cấp lắp đặt giá kệ tài liệu cho 05 đơn vị KBNN".

- Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt giá kệ tài liệu cho 05 đơn vị KBNN Huyện trực thuộc KBNN Nghệ An.

- Nguồn vốn: Kinh phí Quỹ phát triển hoạt động ngành và kinh phí thường xuyên khoán năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ Ngày 09 tháng 10 năm 2014 đến trước 14 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2014( trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An, địa chỉ: đường VI LENIN - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An; Số điện thoại :0383.830659 Fax: 0383 844143.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000 đồng.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 14 giờ, ngày 15 tháng 10 năm 2014 tại phòng Hành Chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An, địa chỉ Đường VI.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

(eFinance)