Mời thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh mời thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát".

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Tên dự án: Nâng cấp CNTT năm 2014.

Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách nhà nước cấp.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8h ngày 30/9/2014 đến trước 14h ngày 08/10/2014 (14h00’ ngày 08/10/2014 đóng thầu). Phát hành hồ sơ trong giờ hành chính.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Quản trị thiết bị - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh - Trưng trắc - Văn lâm - Hưng yên.

Giá bán 1 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng.

Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Quản trị thiết bị - trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh - Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên.

Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 08/10/2014.

(eFinance)