Mời thầu cung cấp, lắp đặt trạm biến áp và điện ngoài nhà

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị mời thầu "Cung cấp, lắp đặt Trạm biến áp và điện ngoài nhà (gói thầu số 04)".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Trạm biến áp và điện ngoài nhà (gói thầu số 04).

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 30, ngày 15/12/2014 đến trước 08 giờ 30 ngày 26/12/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 12 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng ( Mười lăm triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính phát hành.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 ngày 26 tháng 12  năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)